Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Svenska Längdskidappen AB (”SLAB”), 559054-2329, Prästvägen 13, 836 94 Ås (nedan kallad SLAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för verksamhetens verksamhet. SLAB har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att SLAB ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
SLAB behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter genom att kommunicera med medlemmarna (notifieringar, inbjudan/kallelser till aktiviteter, allmän information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).
SLAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om SLAB vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling/aktivitet i tredje land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
SLAB kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i SLAB har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende SLABs behandling av dina personuppgifter. SLAB ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får SLAB ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta SLAB för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende SLABs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur SLAB arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om SLABs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du SLAB genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.

Vi nya följare!


För allmän kontakt, support eller feedback - använd vår chat eller maila till
app@langdskidappen.se